Het gebruik van de zoekmachine Ditwiljedoen.nl is geheel voor rekening van de bezoekers. Ditwiljedoen aanvaart geen enkele verantwoording voor schade opgelopen door verkeerde informatie op onze website of opgelopen door informatie op de websites van derden waar diwtwiljedoen naar doorlinkt.

De informatie die wij aanbieden wordt naar eer en geweten onderhouden. Deels door het team van Ditwiljedoen en deels door de aanbieders van activiteiten. Ditwiljedoen organiseert zelf geen activiteiten voor derden en heeft geen bemiddelende rol in conflicten tussen bezoekers en aanbieders of aanbieders onderling.

Het gebruik van Ditwiljedoen.nl is gratis voor de bezoekers en aanbieders.

Ditwiljedoen behoudt zich het recht voor om eenzijdig de algemene gebruiksvoorwarden te wijzigen.

Door gebruik te maken van de informatie op deze website verklaart de gebruiker accoord te gaan met deze voorwaarden.

“Dit wil je doen” is gevestigd in Reeuwijk als onderdeel van  “Hole in 1”; Kamer van Koophandel: 24420912 Rotterdam.